Greeting from the Pastor

Welcome our Parishioners of St. Bernard:

Our parish community of St. Bernard has been serving the City of Sunrise, Florida, since 1971. Our Church has developed to grow spiritually in the need of our people of South Florida. The vision of the parish is to welcome every one of every race, language and culture to come around the Altar and celebrate the Eucharist as one family, in one faith. The parish has a spirit of being a very hospitable community and welcomes all visitors and parishioners. We hope to share with you in our celebration of the Mass. I invite you to join any of the ministries or groups of the parish and become a volunteer. May the Lord bless you all!

 

Bienvenidos nuestros Feligreses de San Bernardo:

Nuestra comunidad parroquial de San Bernardo ha servido a la Cuidad de Sunrise, Florida, desde 1971. Nuestra Iglesia se ha desarrollado y crecido espiritualmente en las necesidades del pueblo del Sur de la Florida. La vision parroquial es darle la bienvenida a todos, sin importar razas, lenguas y culturas, para reunirnos alrededor del Altar a celebrar la Eucaristía como una familia en una sola fe. La parroquia tiene un espíritu muy hospitalario y les da la bienvenida a todos los visitantes y feligreses. Nosotros esperamos poder compartir con ustedes nuestra celebración de la Misa. Yo les invito a unirse a cualquiera de los ministerios o grupos de la parroquia y hacerse voluntario. iQue Dios les bendiga todos!

 

 

Maligayang bati sa aming mga Parokyano ng San Bernardo:

Ang aming parokyang komunidad ng San Bernardo ay naglilingkod sa Lungsod ng Sunrise, Florida sa simula pa noong 1971. Ang aming Simbahan ay bumuo sa pagsulong sa espirituwal sa mga pangangailangan ng mga tao sa Timog Florida. Ang pananaw nitong parokya ay tanggapin ng malugod ang bawat isa ng bawat lahi, wika, at kalinangan upang magtipon sa paligid ng Dambana at ipadiwang ang Yukaristiya bilang isang pamilya, sa iisang pananampalataya. Ang parokya ay may isang diwa ng pagiging napakagiliw sa mga panauhin at maligayang tinatanggap ang lahat ng mga panauhin at ang mga taga-parokya. Inaasahan namin na maibahagi sa inyo ang aming pagdiriwang ng Misa. Inaanyayahan ko kayo na sumali sa alin mang mga paglilingkod o mga grupo ng parokya at maging isang boluntaryo. Nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon.

 

Akey pou tout pawasyen na Sen Bena:

Kominote nou an nan Sen Béna ap sevi lavil Sunrise nan Florida depi lané 1971. Legliz nou an ap travay pou ede moun devlope e grandi nan lespri yo selon bezwen popilasyon sud· Florid la. Vizyon pawas la, se akeyi tout moun kelke swa ras ou, lang ou pale oswa kiltu ou pou reyini nou bó lotel la pou nou selebre lekaristi a tankou yon sel fanmi nan yon sel lafwa. Pawas la genyen yon kominote ki gen anpil lospitalite e lap akeyi tout vizité ak tout fidel nan legliz la. Nou espere pataje avek ou selebrasyon lamés nou an . Mwen envite ou pou ou vini nan tout minister ak group ki nan pawas la, oubyen ou ka vinn fé volonté pou Bondye. Ke Bortdye beni nou tout!

 

VEGA, Carlos

 

 

 

 

 

 

 

Rev. Carlos E. Vega

-Pastor